برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر ۱۳ سال

گروهشماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
اول۱متعاقبااعلام می گرددستارگان آتیه دار جوان-آینده دار---
اول۲۱۴/۱۱/۱۴۰۱جمعهماندگار نقش جهانطلایی پوشان لنجان۱۳:۳۰اصفهاندانشگاه اصفهان
اول۳۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهمیلاد باراد برخوارپیام بهارستان۱۴دولت آبادشهدای دولت آباد
اول۴۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهآینده سازان طلایی پوشسرخ پوشان شهرضا۱۲اصفهانعلوم پزشکی
دوم۵متعاقبااعلام می گرددماهان نوین-کیهان بهارستان---
دوم۶۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهفراز سپهر معینقشقایی شهرضا۱۳اصفهانمخابرات
دوم۷۱۳/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهشاهین دهاقانپیشگامان دماوند۱۳دهاقانشهید مرتضوی
دوم۸۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهذوالفقار چمگرداننصف جهان۱۴زرین شهرگلهای چمگردان

برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته اول زیر ۱۳ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۷۷۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهمیلادبرخوارشایان مهر۱۲دولت آبادشهرداری
۷۸۰۸/۱۱/۱۴۰۱جمعهپادمایدک پتولاله۱۴اصفهان ۴۴توپخانه
۷۹۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهایران مهر اهوراتام۱۴اصفهان ۲۲بهمن
۸۰۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهنوژن کهکشان۱۴خوراسگان آزادی
۸۱۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهآینده سازان برخواریاران واحد فولادشهر۱۵.۱۵دولت آبادشهدای دولت آباد

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۱۳ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۱۰۶۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبه نصف جهان نوینزردجاوید کاشان۱۵اصفهان ۲۲بهمن
۱۰۰۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهانقلاب ورزشآبیپاسارگاد شاهین شهر۱۳.۳اصفهانانقلاب اسلامی
۱۰۱۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهآبفاسفیدخیبرکاشان۱۲اصفهانآبفا
۱۰۲۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهذوب آهنسبزنامداران۱۵اصفهاناستاد عاطف
۱۰۳۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبه افسر آران و بیدگلسبزآتیه سازان۱۳.۳آران بیدگلامیرکبیر
۱۰۴۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهآبی پوشان کاشانآبیسبز پوشان آریایی۱۴کاشانفکری

 

واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.