برنامه هفته پنجم لیگ دسته اول زیر ۲۱

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
معوقه۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهفجرنوینآرتام ورزش پاسارگاد۱۴خوراسگان آزادی
۱۷۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهامیدنوینقرمزسایاورزش۱۱.۳اصفهان سیمان
۱۸۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبه نوین نویانآبیآینده سازان ۱۲اصفهان ۴۴
۱۹۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبه آرتام ورزش پاسارگادپاسارگاداصفهان۱۳بهارستانرجب زاده
۲۰۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهفجر نوینشاهین سپهر۱۴خوراسگانآزادی

برنامه هفته هجدهم لیگ دسته برتر زیر ۲۱

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۹۷۰۴/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهون پارسسفیدفولادمبارکه سپاهان۱۳اصفهان آرارات
۹۸۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهیزدل کاشانپارسیان۱۴.۳کاشانفکری
۹۹۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهپادمایدک مشکیآرادورزش زاگرس۱۲اصفهان ۴۴توپخانه
۱۰۰۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهماهان طادزرد مشکیآتیه سازان۱۵اصفهان فجر
۱۰۱۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهیاوران المهدیقرمزنامداران۱۳اصفهان فجر
واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.