[لیگ برتر بزرگسالان فوتسال بانوان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نمونه دیزیچه ۵ ۵ ۰ ۰ ۵۹ ۸ ۵۱ ۱۵
۲ نام آوران یزدانشهر ۶ ۵ ۰ ۱ ۴۸ ۱۷ ۳۱ ۱۵
۳ آینده سازان میهن ۶ ۵ ۰ ۱ ۴۳ ۱۴ ۲۹ ۱۵
۴ سپنتانیکان ۶ ۴ ۱ ۱ ۳۶ ۱۲ ۲۴ ۱۳
۵ اکباتان شاهین شهر ۶ ۴ ۰ ۲ ۲۴ ۱۶ ۸ ۱۲
۶ طوفان فریدن ۶ ۳ ۱ ۲ ۲۹ ۲۶ ۳ ۱۰
۷ بهار طیور زاگرس ۵ ۲ ۱ ۲ ۲۳ ۲۷ ۷
۸ هیئت فوتبال خمینی شهر ۶ ۲ ۰ ۴ ۱۱ ۴۴ -۳۳ ۶
۹ سبحان متین ایرانیان ۶ ۱ ۱ ۴ ۲۰ ۳۸ -۱۸ ۴
۱۰ هیئت فوتبال سمیرم ۶ ۱ ۰ ۵ ۱۵ ۴۰ -۲۵ ۳
۱۱ سوران نوین درخشان رهنان ۶ ۱ ۰ ۵ ۹ ۴۹ -۴۰ ۳
۱۲ کسری وازیچه ۶ ۰ ۰ ۶ ۹ ۳۵ -۲۹ ۰

[لیگ برتر بزرگسالان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پیام زیدی کاشان ۲۶ ۱۸ ۴ ۴ ۶۷ ۳۳ ۳۴ ۵۸
۲ پدیده صنعت مبارکه ۲۶ ۱۵ ۷ ۴ ۵۰ ۳۱ ۱۹ ۵۲
۳ چرمهین لنجان ۲۶ ۱۴ ۴ ۸ ۴۴ ۲۸ ۱۶ ۴۶
۴ ماهان طاد ۲۶ ۱۱ ۱۰ ۵ ۴۷ ۲۹ ۱۸ ۴۳
۵ آذر صنعت گلپایگان ۲۶ ۹ ۱۰ ۷ ۴۰ ۳۶ ۴ ۳۷
۶ صنعت نفت اصفهان ۲۶ ۱۱ ۴ ۱۱ ۳۰ ۳۶ ۳۷
۷ ستارگان لنجان ۲۶ ۸ ۸ ۱۰ ۲۶ ۳۷ -۱۱ ۳۲
۸ سپهر فولاد لنجان ۲۶ ۸ ۷ ۱۱ ۳۵ ۳۸ ۳۱
۹ سلحشور لنجان ۲۶ ۵ ۱۰ ۱۱ ۳۴ ۴۳ ۲۵
۱۰ پارسه ۲۶ ۶ ۶ ۱۴ ۳۸ ۴۴ ۲۴
۱۱ جهان فولاد آیریک ۲۶ ۵ ۴ ۱۷ ۳۱ ۶۵ -۳۴ ۱۹
۱۲ پدیده رهنان ۲۳ ۰ ۵ ۱۸ ۱۹ ۵۹ -۴۰ ۵
۱۳ مهلا گستر بهارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ هیأت فوتبال بخش مرکزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

[لیگ دسته اول بزرگسالان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ تربیت دیزیچه ۲۰ ۱۱ ۸ ۱ ۳۹ ۲۳ ۱۶ ۴۱
۲ یاوران مهر گز ۲۰ ۱۲ ۵ ۳ ۳۸ ۲۳ ۱۵ ۴۱
۳ ماهان متین مغناطیس ۱۸ ۹ ۷ ۲ ۲۶ ۱۵ ۱۱ ۳۴
۴ مهرگان ۱۷ ۱۰ ۳ ۴ ۳۸ ۱۴ ۲۴ ۳۳
۵ شهدای طالخونچه ۱۹ ۵ ۷ ۷ ۲۸ ۳۳ ۲۲
۶ ماهان نقش جهان ۱۳ ۶ ۳ ۴ ۲۴ ۱۹ ۵ ۲۱
۷ اسپادان ۱۹ ۴ ۹ ۶ ۳۷ ۳۹ ۲۱
۸ سبحان تیران ۱۷ ۶ ۳ ۸ ۲۸ ۲۷ ۱ ۲۱
۹ آتیه سازان ۱۷ ۴ ۱ ۱۲ ۳۲ ۴۴ -۱۲ ۱۳
۱۰ ایساتیس شاهین شهر ۲۰ ۳ ۲ ۱۵ ۲۳ ۶۳ -۴۰ ۱۱
۱۱ طوفان اوژن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

[لیگ دسته برتر امید]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ون پارس ۲۱ ۱۶ ۴ ۱ ۵۰ ۱۱ ۳۹ ۵۲
۲ ذوب آهن نوین ۲۱ ۱۶ ۰ ۵ ۵۸ ۱۷ ۴۱ ۴۸
۳ پادما یدک ایرانیان ۲۱ ۱۳ ۵ ۳ ۲۹ ۱۲ ۱۷ ۴۴
۴ سپاهان نوین ۲۱ ۱۰ ۷ ۴ ۳۴ ۱۸ ۱۶ ۳۷
۵ یاوران المهدی ۲۰ ۹ ۴ ۷ ۳۱ ۱۷ ۱۴ ۳۱
۶ کیان تیام ۲۱ ۸ ۵ ۸ ۲۲ ۲۴ ۲۹
۷ ماهان طاد ۲۱ ۷ ۶ ۸ ۳۴ ۲۹ ۵ ۲۷
۸ نوژن ۲۰ ۷ ۵ ۸ ۲۴ ۲۶ ۲۶
۹ آینده سازان ۲۱ ۴ ۵ ۱۲ ۱۶ ۴۲ -۲۶ ۱۷
۱۰ پارسه امید ۲۱ ۴ ۳ ۱۴ ۱۰ ۴۴ -۳۴ ۱۵
۱۱ آتیه سازان ۲۱ ۲ ۶ ۱۳ ۱۶ ۳۸ -۲۲ ۱۲
۱۲ آراد ورزش زاگرس ۲۱ ۳ ۲ ۱۶ ۱۴ ۶۰ -۴۶ ۱۱

[لیگ برتر جوانان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ضربه آزاد نقش جهان جوانان ۲۱ ۱۱ ۶ ۴ ۳۱ ۲۱ ۱۰ ۳۹
۲ ماهان طاد جوانان ۲۱ ۸ ۹ ۴ ۲۱ ۱۶ ۵ ۳۳
۳ آبفا اصفهان جوانان ۲۱ ۷ ۱۱ ۳ ۲۴ ۱۷ ۷ ۳۲
۴ خانه هنرمندان جوانان ۲۱ ۷ ۱۰ ۴ ۲۴ ۱۷ ۷ ۳۱
۵ آینده سازان اصفهان جوانان ۲۰ ۸ ۵ ۷ ۲۰ ۱۸ ۲ ۲۹
۶ انقلاب ورزش جوانان ۲۱ ۶ ۸ ۷ ۱۹ ۲۱ ۲۶
۷ داتیس اصفهان جوانان ۲۱ ۶ ۸ ۷ ۱۹ ۱۹ ۰ ۲۶
۸ سپاهان نوین جوانان ۲۱ ۶ ۸ ۷ ۲۳ ۲۳ ۶ ۲۶
۹ جاوید کاشان جوانان ۲۰ ۷ ۴ ۹ ۲۳ ۲۹ ۲۵
۱۰ آتیه سازان اصفهان جوانان ۲۰ ۶ ۵ ۹ ۲۰ ۲۸ ۲۳
۱۱ میلاد مهر جوانان ۲۰ ۴ ۸ ۸ ۱۵ ۱۶ ۲۰
۱۲ ماهان نوین جوانان ۲۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۴ ۲۸ -۱۴ ۱۸

[لیگ برتر زیر ۱۷ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان۱۷ ۲۲ ۱۷ ۴ ۱ ۶۵ ۴ ۶۱ ۵۵
۲ فولاد مبارکه سپاهان۱۷ ۲۰ ۱۷ ۳ ۰ ۵۲ ۱۰ ۴۲ ۵۴
۳ سپاهان نوین۱۷ ۲۱ ۱۳ ۴ ۴ ۴۷ ۲۳ ۲۴ ۴۳
۴ نشاط آیین مهرگان۱۷ ۲۲ ۱۱ ۶ ۵ ۳۲ ۱۸ ۱۴ ۳۹
۵ یاران اصفهان۱۷ ۲۲ ۱۱ ۲ ۹ ۳۳ ۲۲ ۱۱ ۳۵
۶ آینده سازان۱۷ ۲۲ ۱۰ ۳ ۹ ۳۲ ۲۱ ۱۱ ۳۳
۷ آبفا۱۷ ۲۲ ۷ ۴ ۱۱ ۲۳ ۳۳ -۱۰ ۲۵
۸ نوژن۱۷ ۲۲ ۶ ۵ ۱۱ ۱۲ ۳۰ -۱۸ ۲۳
۹ سرخپوشان اصفهان۱۷ ۲۲ ۶ ۴ ۱۲ ۱۶ ۳۰ -۱۴ ۲۲
۱۰ انقلاب ورزش۱۷ ۲۱ ۶ ۳ ۱۲ ۲۶ ۳۱ ۲۱
۱۱ تام۱۷ ۲۲ ۴ ۲ ۱۶ ۱۳ ۶۴ -۵۱ ۱۴
۱۲ علم وادب۱۷ ۲۰ ۰ ۲ ۱۸ ۸ ۷۶ -۶۸ ۲

[لیگ برتر زیر ۱۶ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پادما یدک ۱۶ ۲۲ ۱۸ ۳ ۱ ۶۳ ۹ ۵۴ ۵۷
۲ سپاهان نوین ۱۶ ۲۲ ۱۸ ۳ ۱ ۶۵ ۹ ۵۶ ۵۷
۳ ذوب آهن نوین ۱۶ ۲۱ ۱۵ ۳ ۳ ۴۶ ۲۰ ۲۶ ۴۸
۴ آینده سازان اصفهان ۱۶ ۲۲ ۱۴ ۳ ۵ ۴۴ ۲۰ ۲۴ ۴۵
۵ جاوید کاشان ۱۶ ۲۲ ۱۰ ۵ ۷ ۳۳ ۲۱ ۱۲ ۳۵
۶ آبفا اصفهان ۱۶ ۲۲ ۹ ۷ ۶ ۴۰ ۳۱ ۹ ۳۴
۷ نشاط آیین مهرگان ۱۶ ۲۲ ۹ ۲ ۱۱ ۳۱ ۴۶ -۱۵ ۲۹
۸ انقلاب ورزش اصفهان ۱۶ ۲۱ ۷ ۲ ۱۲ ۱۵ ۲۳ ۲۳
۹ نوژن اصفهان ۱۶ ۲۲ ۷ ۲ ۱۳ ۳۴ ۴۰ ۲۳
۱۰ یاوران المهدی اصفهان ۱۶ ۲۲ ۴ ۲ ۱۶ ۲۷ ۵۹ -۳۲ ۱۴
۱۱ پیام پرواز ۱۶ ۲۲ ۳ ۲ ۱۷ ۱۵ ۶۳ -۴۸ ۱۱
۱۲ پتو لاله اصفهان ۱۶ ۲۲ ۰ ۰ ۲۲ ۶ ۷۸ -۷۲ ۰

[لیگ برتر زیر ۱۵ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۱ ۰ ۱۰۹ ۸ ۱۰۱ ۵۸
۲ سپاهان نوین ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۱ ۴ ۵۱ ۱۴ ۳۷ ۴۶
۳ انقلاب ورزش اصفهان ۱۵ ۲۰ ۱۱ ۳ ۶ ۳۷ ۲۵ ۱۲ ۳۶
۴ نوژن اصفهان ۱۵ ۲۱ ۹ ۶ ۶ ۳۸ ۳۱ ۷ ۳۳
۵ پیشگامان اصفهان ۱۵ ۲۱ ۹ ۵ ۷ ۳۷ ۳۳ ۴ ۳۲
۶ نامداران ۱۵ ۲۱ ۱۰ ۳ ۸ ۳۳ ۳۰ ۳ ۳۰
۷ پادما یدک ۱۵ ۲۰ ۸ ۴ ۸ ۲۵ ۳۷ -۱۲ ۲۸
۸ تام اصفهان ۱۵ ۲۱ ۷ ۶ ۸ ۳۸ ۳۲ ۶ ۲۷
۹ یاوران المهدی ۱۵ ۲۰ ۵ ۴ ۱۱ ۳۲ ۵۶ -۲۴ ۱۹
۱۰ نشاط آیین مهرگان ۱۵ ۱۹ ۳ ۳ ۱۳ ۲۳ ۴۱ -۱۸ ۱۲
۱۱ ایساتیس شاهین شهر ۱۵ ۲۰ ۳ ۲ ۱۵ ۱۳ ۷۴ -۶۱ ۱۱
۱۲ تی ساز همراه اصفهان ۱۵ ۱۱ ۰ ۰ ۱۱ ۵ ۵۰ -۴۵ ۰

[لیگ برتر زیر ۱۴ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۲۴ ۲۳ ۱ ۰ ۹۹ ۵ ۹۴ ۶۹
۲ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۲۳ ۲۲ ۱ ۰ ۱۲۱ ۲ ۱۱۹ ۶۷
۳ سپاهان نوین اصفهان ۱۴ ۲۴ ۱۶ ۴ ۴ ۶۵ ۲۱ ۴۴ ۵۲
۴ جاوید کاشان ۱۴ ۲۴ ۱۳ ۴ ۷ ۵۳ ۲۵ ۲۸ ۴۳
۵ مهرگان اصفهان ۱۴ ۲۴ ۱۳ ۳ ۸ ۶۵ ۳۹ ۲۶ ۴۲
۶ آبفا ۱۴ ۲۴ ۱۲ ۴ ۸ ۵۵ ۴۱ ۱۴ ۴۰
۷ انقلاب ورزش اصفهان ۱۴ ۲۳ ۱۱ ۴ ۸ ۴۶ ۳۸ ۸ ۳۷
۸ ماهان طاد ۱۴ ۲۴ ۱۱ ۳ ۱۰ ۳۳ ۳۰ ۳ ۳۶
۹ آینده سازان اصفهان ۱۴ ۲۴ ۱۱ ۲ ۱۱ ۴۸ ۴۳ ۵ ۳۵
۱۰ نوژن اصفهان ۱۴ ۲۴ ۶ ۲ ۱۶ ۲۱ ۷۲ -۵۱ ۲۰
۱۱ افسر آران و بیدگل ۱۴ ۲۴ ۵ ۴ ۱۵ ۲۰ ۶۹ -۴۹ ۱۹
۱۲ تام اصفهان ۱۴ ۲۴ ۴ ۳ ۱۷ ۲۳ ۷۴ -۵۱ ۱۵
۱۳ ستارگان نجف آباد ۱۴ ۲۴ ۱ ۱ ۲۲ ۱۱ ۱۲۳ -۱۱۲ ۴
۱۴ پیام پرواز اصفهان ۱۴ ۲۴ ۰ ۲ ۲۲ ۷ ۸۵ -۷۸ ۲

[لیگ برتر زیر ۱۳ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان۱۳ ۲۴ ۲۳ ۱ ۰ ۱۱۴ ۵ +۱۰۹ ۷۰
۲ فولاد مبارکه سپاهان۱۳ ۲۴ ۱۸ ۵ ۱ ۸۰ ۶ ۷۴ ۵۹
۳ سپاهان نوین۱۳ ۲۴ ۱۶ ۳ ۵ ۵۹ ۱۷ ۴۲ ۵۱
۴ کیان سپهر کاشان۱۳ ۲۴ ۱۵ ۴ ۵ ۵۹ ۲۶ ۳۳ ۴۹
۵ افسر آران و بیدگل۱۳ ۲۴ ۱۲ ۵ ۷ ۳۹ ۳۳ ۶ ۴۰
۶ مهرگان اصفهان۱۳ ۲۴ ۱۰ ۴ ۱۰ ۳۰ ۲۴ ۴ ۳۴
۷ ستارگان لنجان۱۳ ۲۳ ۸ ۴ ۱۱ ۲۲ ۴۹ -۲۷ ۲۸
۸ نامداران اصفهان۱۳ ۲۴ ۶ ۸ ۱۰ ۲۶ ۴۳ -۱۷ ۲۶
۹ انقلاب ورزش اصفهان۱۳ ۲۴ ۷ ۴ ۱۳ ۲۷ ۴۲ -۱۵ ۲۵
۱۰ آبفا۱۳ ۲۳ ۶ ۷ ۱۰ ۲۰ ۴۵ -۲۵ ۲۵
۱۱ پاسارگاد شاهین شهر۱۳ ۲۴ ۳ ۹ ۱۲ ۱۵ ۴۸ -۳۳ ۱۸
۱۲ آتیه سازان۱۳ ۲۴ ۴ ۴ ۱۶ ۱۴ ۵۷ -۴۳ ۱۶
۱۳ یاران واحد فولادشهر۱۳ ۲۴ ۳ ۴ ۱۷ ۲۳ ۸۴ -۶۱ ۱۳
۱۴ آینده سازان اصفهان۱۳ ۲۴ ۲ ۶ ۱۶ ۱۲ ۵۹ -۴۷ ۱۲

[لیگ دسته اول امید استان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یزدل کاشان ۲۱ امید ۱۴ ۱۲ ۰ ۲ ۵۲ ۹ ۴۳ ۳۶
۲ علم و عمل اسپادانا ۲۱ امید ۱۳ ۱۱ ۰ ۲ ۱۸ ۷ ۱۱ ۳۳
۳ تن ساز همراه ۲۱ امید ۱۴ ۶ ۴ ۶ ۲۲ ۱۶ ۶ ۲۲
۴ آبی پوشان شاهین شهر ۲۱ امید ۱۳ ۶ ۳ ۴ ۱۳ ۱۰ ۳ ۲۱
۵ پاسارگاد اصفهان ۲۱ امید ۱۴ ۵ ۱ ۸ ۲۱ ۳۱ -۱۰ ۱۶
۶ شاهین سپهر ۱۴ ۴ ۱ ۹ ۱۴ ۲۰ ۱۳
۷ پاسارگاد صفاهان ۲۱ امید ۱۳ ۲ ۲ ۹ ۱۴ ۳۳ -۱۹ ۸
۸ بهمن ۲۱ امید ۱۳ ۲ ۱ ۱۰ ۱۳ ۴۱ -۲۸ ۷

[لیگ دسته اول زیر ۱۷ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آتیه سازان اصفهان ۲۴ ۱۵ ۶ ۳ ۵۳ ۲۳ ۲۰ ۵۱
۲ پادما یدک ایرانیان ۲۴ ۱۵ ۴ ۵ ۵۴ ۲۱ ۳۳ ۴۹
۳ کیان تیام ۲۴ ۱۲ ۷ ۵ ۳۷ ۲۵ ۱۲ ۴۳
۴ مشعل نجف آباد ۱۷ ۲۴ ۱۲ ۶ ۶ ۳۹ ۲۲ ۱۷ ۴۲
۵ داتیس ۲۳ ۱۲ ۶ ۵ ۳۳ ۲۶ ۷ ۴۲
۶ سرخ پوشان شهرضا ۱۷ ۲۴ ۱۰ ۹ ۵ ۵۰ ۲۶ ۲۴ ۳۹
۷ پاسارگاد صفاهان ۱۷ ۲۲ ۸ ۸ ۶ ۳۳ ۲۹ ۴ ۳۲
۸ پتو لاله ۱۷ ۲۳ ۸ ۷ ۸ ۳۱ ۳۳ ۳۱
۹ طلایی پوشان لنجان ۱۷ ۲۲ ۸ ۵ ۹ ۳۱ ۳۷ ۲۹
۱۰ سبزپوشان شاهین شهر ۱۷ ۲۳ ۶ ۴ ۱۳ ۳۳ ۴۷ -۱۴ ۲۲
۱۱ نامداران ۱۷ ۲۳ ۶ ۳ ۱۴ ۴۱ ۶۵ -۲۴ ۲۱
۱۲ ضربه آزاد نقش جهان ۱۷ ۲۲ ۴ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۶ -۱۴ ۲۰
۱۳ تام نوین ۱۷ ۲۳ ۳ ۷ ۱۳ ۲۶ ۳ -۱۳ ۱۶
۱۴ بهمن ۱۷ ۲۳ ۱ ۴ ۱۸ ۱۷ ۷۱ -۵۶ ۷

[دسته اول زیر ۱۳ سال]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سبزپوشان آریایی اول ۱۳ ۲۱ ۱۶ ۳ ۲ ۴۹ ۱۲ ۳۷ ۵۱
۲ آبی پوشان کاشان اول ۱۳ ۱۹ ۱۲ ۴ ۳ ۳۹ ۱۶ ۲۳ ۴۰
۳ طلایی پوشان لنجان اول ۱۳ ۲۰ ۱۰ ۷ ۳ ۳۵ ۱۷ ۱۸ ۳۷
۴ پادمان یدک اول ۱۳ ۲۰ ۹ ۴ ۷ ۳۳ ۱۸ ۱۵ ۳۱
۵ پتو لاله اول ۱۳ ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۲۳ ۲۱ ۲ ۲۸
۶ یاوران المهدی اول ۱۳ ۱۹ ۸ ۳ ۸ ۲۷ ۲۵ ۲ ۲۷
۷ تام اصفهان اول ۱۳ ۲۰ ۴ ۸ ۸ ۱۳ ۲۴ -۱۱ ۲۰
۸ ضربه آزاد نقش جهان اول ۱۳ ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۲۵ ۲۳ ۲ ۱۹
۹ ماهان طاد اصفهان اول ۱۳ ۱۹ ۳ ۸ ۸ ۱۳ ۳۲ -۱۹ ۱۷
۱۰ قهرمانان میلاد نصف جهان اول ۱۳ ۲۰ ۴ ۳ ۱۳ ۱۰ ۳۶ -۲۶ ۱۵
۱۱ سپاهان نجف آباد اول ۱۳ ۱۹ ۲ ۸ ۹ ۱۳ ۳۵ -۲۲ ۱۴
۱۲ نوژن اصفهان اول ۱۳ ۱۹ ۴ ۱ ۱۴ ۱۱ ۳۲ -۲۱ ۱۳