هیئت فوتبال استان اصفهان

Isfahan Football Association

جدول لیگ ها ۱۴۰۱

[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر بزرگسالان” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
رتبهنام تیمتعدادبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱آبی پوشان عقاب کاشان۲۵۱۸۳۴۷۲۲۰۴۲۵۷
۲پارسه۲۵۱۶۶۳۶۰۲۵۳۵۵۴
۳آذر صنعت گلپایگان۲۴۱۳۸۳۵۸۲۷۳۱۴۷
۴چرمهین لنجان۲۵۱۳۶۶۶۳۳۵۲۸۴۵
۵متین مغناطیس۲۵۱۳۶۶۵۱۳۰۲۱۴۵
۶پدیده صنعت مبارکه۲۵۱۱۷۷۴۲۳۲۱۰۴۰
۷ماهان طاد۲۵۱۰۶۹۴۷۳۹۸۳۶
۸پالایش نفت اصفهان۲۵۹۸۸۳۸۴۳۳۵
۹سپهر فولاد لنجان۲۵۶۸۱۱۳۴۴۷-۱۳۲۶
۱۰سلحشور لنجان۲۴۶۶۱۲۳۱۴۳-۱۲۲۴
۱۱آرتام ورزش پاسارگاد۲۵۴۸۱۳۲۵۵۳-۲۸۲۰
۱۲تربیت دیزیچه۲۵۳۹۱۳۳۱۴۸-۱۷۱۸
۱۳سایا ورزش۲۵۴۴۱۷۲۸۷۱-۴۳۱۶
۱۴یاوران مهر گز ۲۵۴۳۱۸۲۲۷۹-۵۷۱۵
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول بزرگسالان” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱ماهان نقش جهان ۲۰۱۵۳۲۳۸۱۵۲۳۴۸
۲پسران آفتاب۲۰۱۳۲۵۵۱۴۲۹۴۱
۳فجر نوین ۲۰۱۱۷۲۳۴۱۶۱۸۴۰
۴مهرگان۲۰۱۱۴۵۴۲۲۶۱۶۳۷
۵امید ایچی۲۰۹۴۷۴۴۳۶۸۳۱
۶تام۲۰۷۸۵۲۵۲۱۴۲۹
۷آینده سازان هرند۱۹۷۴۸۳۲۳۱۱۲۵
۸ینیاد نوین قهجاورستان۲۰۷۲۱۱۲۸۳۹-۱۱۲۳
۹حکیم سلامت ۲۰۶۴۱۰۲۷۳۲۲۲
۱۰شهدای طالخونچه۱۹۵۵۹۲۳۲۸۲۰
۱۱عدالت آرنا۲۰۳۵۱۲۲۴۳۹-۱۵۱۴
۱۲کهکشانی ها۲۰۱۰۱۹۱۲۵۵-۴۳۳
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ فوتبال پیشکسوتان شهرستان اصفهان (گروه الف)” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱زاینده رود۷۵۱۱۱۵۷۸۱۶
۲عقاب۷۳۴۰۱۵۷۸۱۳
۳ریف۷۳۳۱۱۴۱۰۴۱۲
۴علوم پزشکی۷۳۲۲۹۹۰۱۱
۵شاهین مال۷۲۱۴۱۳۱۸۵-۷
۶سفیرایلیا۷۱۳۳۱۲۱۴۲-۶
۷گز۷۱۳۳۵۸۳-۶
۸جروکان۷۰۳۴۷۱۶۹-۳
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ فوتبال پیشکسوتان شهرستان اصفهان (گروه ب)” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
رتبهتیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱ون پارس ۶۵-۱۲۴۸۱۶۱۵
۲هسا۶۴۱۱۱۸۶۱۲۱۳
۳سرماسازان۶۴۱۱۱۳۷۶۱۳
۴منتخب رهنان۵۲۳-۹۵۴۹
۵صنعت ابریشم۴۲۰۲۵۴۱۶
۶کردآباد۷۲-۵۸۱۹-۱۱۶
۷تربیت۷۱۱۵۴۱۵-۱۱۴
۸ارتش۷۱۰۶۴۱۸-۱۴۳
[vc_infobox title=”لیگ فوتبال پیشکسوتان شهرستانها (گروه الف)”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱ستاره امید فلاورجان۴۳۰۱۱۱۴۷۹
۲متحد زرین شهر۴۳۰۱۹۴۵۹
۳اتحاد لنجان۴۲۰۲۴۲۲۶
۴مبارکه۴۲۰۲۳۴۶
۵سمیرم۴۰۰۴۱۱۱۱۰-۰
[vc_infobox title=”جدول لیک پیشکسوتان شهرستانها (گروه ب)”][/vc_infobox]
رتبهتیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱کشاورز بادرود۵۳۱۱۷۷۰۱۰
۲انوشه نوش آباد۴۳۰۱۱۱۴۷۹
۳شاهین شهر۵۳۰۲۱۸۱۳۵۹
۴تیران۴۲۱۱۱۳۹۴۷
۵چادگان ۵۲۰۳۱۳۱۲۱۶
۶اردستان۵۰۰۵۴۲۱۱۷۰
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر امید” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
رتبهتیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
۱فولاد مبارکه سپاهان۱۷۱۵۱۱۶۵۱۲۵۳۴۶
۲ون پارس۱۷۱۳۱۳۵۷۹۴۸۴۰
۳پادما یدک۱۷۱۰۳۴۲۲۹۱۳۳۳
۴امید یاوران المهدی۱۶۹۲۵۲۶۲۹۲۹
۵نامداران۱۷۹۰۸۲۷۳۳۲۷
۶آتیه سازان۱۷۶۳۸۳۲۲۶۶۲۱
۷ماهان طاد۱۷۶۳۸۳۰۳۸۲۱
۸یزدل کاشان۱۷۵۱۱۱۳۲۳۸۱۶
۹پارسیان ۱۶۳۴۹۱۶۳۶-۲۰۱۳
۱۰آرادورزش۱۵۲۱۱۲۱۶۶۵-۴۹۷
۱۱تارا فولادچرمهین۱۰۰۱۹۱۲۹-۲۸۱
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول امید” title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱شاهین سپهر۱۳۹۲۲۲۱۶۱۵۰۲۹
۲امیدنوین۱۴۷۴۳۲۰۸۱۲۰۲۵
۳سایا ورزش۱۴۷۴۳۲۱۱۷۴۰۲۵
۴فجر نوین۱۳۵۴۴۱۸۹۹۰۱۹
۵آینده سازان۱۱۵۳۳۲۰۱۱۹۰۱۸
۶نوین نویان۱۳۵۲۶۱۸۱۸۰۰۱۷
۷پاسارگاد اصفهان۱۴۴۳۷۱۶۲۴۰۱۵
۸آرتام ورزش پاسارگاد۱۴۰۰۱۴۰۴۱-۴۱۰۰
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۲۰″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱ضربه آزاد نقش جهان۲۲۱۷۳۲۴۹۱۶۳۳۰۵۴
۲ماهان طاد۲۲۱۶۴۲۵۷۱۴۴۳۰۵۲
۳سپاهان نوین۲۲۱۵۳۴۴۷۱۷۳۰۰۴۸
۴انقلاب ورزش۲۲۱۵۳۴۴۸۲۰۲۸۰۴۸
۵پارسه۲۲۱۲۴۶۵۷۲۷۳۰۰۴۰
۶نوژن۲۲۱۲۳۷۳۹۲۱۱۸۰۳۹
۷نصف جهان۲۲۱۰۱۱۱۴۱۲۶۱۵۰۳۱
۸آبفا۲۲۵۴۱۳۳۰۴۱-۱۱۰۱۹
۹پادما یدک۲۲۳۵۱۴۱۳۳۵-۲۲۰۱۴
۱۰پارسیان اصفهان۲۱۴۰۱۷۱۵۶۷-۵۲۰۱۲
۱۱آینده سازان۲۱۱۶۱۴۵۴۹-۴۴۰۹
۱۲آتیه سازان۲۲۲۲۱۸۱۸۸۶-۶۸۰۸
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول زیر ۲۰″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
ردهنام تیمتعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل امتیاز
۱میلاد مهر۴۳۱۰۱۲۲۱۰۱۰
۲سعادت درچه۴۳۱۰۹۲۷۱۰
۳آبی پوشان شاهین شهر۵۲۲۱۷۵۲۸
۴سرخ پوشان شهرضا۳۲۱۰۱۷۷
۵نوین نویان۴۲۱۱۸۲۶۷
۶شاهین سپهر۳۲۰۱۴۴۰۶
۷ایساتیس۲۱۱۰۱۰۱۴
۸آراد ورزش زاگرس۴۱۱۲۶۷۴
۹پتو لاله۳۱۱۱۲۴۴
۱۰علم و ادب۳۰۱۲۱۶۱
۱۱فولاد ایریک۴۰۰۴۱۹۰
۱۲کیان تام۵۰۰۵۱۱۸-۱۷۰
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۱۸″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱انقلاب ورزش۲۱۱۷۴۰۵۲۱۰۴۲۰۵۵
۲سپاهان نوین۲۱۱۷۳۱۵۵۱۲۴۳۰۵۴
۳ذوب آهن نوین۲۱۱۲۳۶۴۴۲۴۲۰۰۳۹
۴پادما یدک۲۱۱۰۸۳۴۰۱۴۲۶۰۳۸
۵نشاط آیین مهرگان۲۱۱۱۴۶۴۹۱۹۳۰۰۳۷
۶آبفا۲۱۱۰۲۹۲۹۲۹۰۰۳۲
۷میدسپاهان نجف آباد۲۱۹۱۱۱۳۲۴۱۰۲۸
۸نوژن۲۱۷۴۱۰۲۷۲۶۱۰۲۵
۹رشد آینده سازان۲۱۵۴۱۲۲۸۳۴۰۱۹
۱۰ماندگارنقش جهان۲۱۴۲۱۵۲۳۵۵-۳۲۰۱۴
۱۱پاسارگاد اصفهان۲۱۱۱۱۹۱۶۹۸-۸۲۰۴
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول زیر ۱۸″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱افسر آران بیدگل۲۶۲۱۳۲۶۳۱۵۴۸۰۶۶
۲ضربه آزادنقش جهان۲۶۲۱۰۵۶۴۲۴۴۰۰۶۳
۳هلال کاشان۲۶۲۰۲۴۶۰۱۵۴۵۰۶۲
۴شاهین دژ۲۶۱۴۴۸۴۷۳۶۱۱۰۴۶
۵نوین نویان۲۵۱۴۳۸۳۵۲۵۱۰۰۴۵
۶ماهان طاد۲۵۱۳۵۷۵۱۲۸۲۳۰۴۴
۷نصف جهان۲۶۱۱۶۹۴۱۳۳۸۰۳۹
۸آتیه سازان۲۵۱۱۲۱۲۳۶۴۱۰۳۵
۹علم وادب اصفهان۲۶۸۶۱۲۲۷۳۹-۱۲۰۳۰
۱۰آرادورزش زاگرس۲۶۱۰۰۱۶۳۸۵۳-۱۵۰۳۰
۱۱داتیس۲۶۶۲۱۸۲۱۴۴-۲۳۰۲۰
۱۲تام۲۶۵۲۱۹۲۶۵۲-۲۶۰۱۷
۱۳هلال اصفهان۲۶۵۲۱۹۲۶۶۶-۴۰۰۱۷
۱۴کیان تام۲۵۲۱۲۲۱۱۷۵-۶۴۰۷
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۱۷″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱پادمان یدک۲۲۱۹۱۲۷۵۷۶۸۰۵۸
۲سپاهان نوین۲۳۱۶۴۳۵۹۱۳۴۶۰۵۲
۳انقلاب ورزش۲۲۱۳۶۳۳۸۱۵۲۳۰۴۵
۴نشاط آیین مهرگان۲۲۱۲۶۴۴۱۲۲۱۹۰۴۲
۵نوژن۲۲۹۶۷۳۵۲۷۸۰۳۳
۶جاویدکاشان۲۲۱۰۳۹۳۴۳۱۳۰۳۳
۷اصفهان نویان زنده رود۲۲۷۵۱۰۲۸۴۰-۱۲۰۲۶
۸تام۲۳۷۵۱۱۳۰۴۳-۱۳۰۲۶
۹آبفا۲۲۵۶۱۱۱۹۳۸-۱۹۰۲۱
۱۰آینده سازان اصفهان۲۲۴۶۱۲۲۳۴۵-۲۲۰۱۸
۱۱نامداران۲۲۵۲۱۵۲۸۴۸-۲۰۰۱۷
۱۲یاوران المهدی۲۲۱۰۲۱۱۶۹۷-۸۱۰۳
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول زیر ۱۷″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱نصف جهان۲۶۲۱۱۴۷۸۱۹۵۹۰۶۴
۲قشقایی اصفهان۲۵۱۸۴۳۶۶۲۸۳۸۰۵۸
۳نوین نویان۲۵۱۸۳۴۵۷۱۸۳۹۰۵۷
۴میلادبرخوار۲۵۱۴۵۶۶۹۳۵۳۴۰۴۷
۵رشدآینده سازان مشتاق۲۵۱۴۴۷۵۰۲۷۲۳۰۴۶
۶آتیه سازان اصفهان۲۵۱۲۶۷۵۲۳۷۱۵۰۴۲
۷پاسارگاد صفاهان۲۵۱۲۴۹۳۸۲۹۹۰۴۰
۸سبزپوشان شاهین شهر۲۴۹۵۱۰۳۹۵۱-۱۲۰۳۲
۹امیدسپاهان نجف آباد۲۶۶۹۱۱۴۰۴۵۰۲۷
۱۰پتو لاله۲۶۶۶۱۴۳۰۴۸-۱۸۰۲۴
۱۱صبح شیرین ۲۶۶۴۱۶۲۳۶۷-۴۴۰۲۲
۱۲ژورک۲۶۶۳۱۷۲۹۶۸-۳۹۰۲۱
۱۳ماهان طاد۲۶۳۸۱۵۳۵۷۰-۳۵۰۱۷
۱۴زیر ۱۷ سال پاسارگاد اصفهان۲۶۱۲۲۳۱۵۷۹-۶۴۰۵
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۱۵″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱ذوب آهن اصفهان۲۱۱۹۳۰۷۳۵۶۸۰۵۷
۲پادمایدک۲۲۱۶۴۲۵۰۱۲۳۸۰۵۲
۳طوفان زرد نصف جهان۲۲۱۳۶۳۴۱۲۳۱۸۰۴۵
۴پیشگامان اصفهان۲۲۱۱۴۷۳۸۲۹۹۰۳۷
۵انقلاب ورزش اصفهان۲۲۹۵۸۳۲۳۶۰۳۲
۶مهرگان اصفهان۲۲۸۷۷۳۳۳۳۰۰۳۱
۷یاوران المهدی۲۱۶۶۹۲۵۳۷-۱۲۰۲۴
۸نصف جهان۲۱۷۰۱۴۱۹۲۷۰۲۱
۹نوژن اصفهان۲۲۶۳۱۳۱۷۴۲-۲۵۰۲۱
۱۰نامداران۲۱۴۶۱۱۲۲۴۷-۲۵۰۱۸
۱۱ماهان طاد۲۲۲۵۱۵۱۷۴۳-۲۶۰۱۱
۱۲تام اصفهان۲۲۳۲۱۷۱۶۵۵-۳۹۰۱۱
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول زیر ۱۵″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱پتو لاله۲۰۱۶۳۱۷۲۱۹۵۳۰۵۱
۲افسرآران وبیدگل۲۰۱۵۳۲۵۴۱۵۳۹۰۴۸
۳سبزپوشان آریایی۲۰۱۵۰۵۶۳۱۵۴۸۰۴۵
۴ستارگان لنجان۲۰۱۳۲۵۶۱۲۱۴۰۰۴۱
۵پارس۲۰۱۱۲۷۵۲۲۵۲۷۰۳۵
۶یاران واحد فولادشهر۲۰۱۰۳۷۴۷۳۸۹۰۳۳
۷آتیه سازان۱۹۷۳۹۲۹۴۰-۱۱۰۲۴
۸شاهین دهاقان۱۹۵۰۱۴۲۳۴۹-۲۶۰۱۵
۹صفاهان مبارکه۱۹۳۱۱۵۱۳۶۴-۵۱۰۱۰
۱۰پاسارگاد اصفهان۲۰۳۰۱۷۱۸۶۷-۴۹۰۹
۱۱تارافولادچرمهین۱۹۱۱۱۷۱۳۹۲-۷۹۰۴
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته یک زیر ۱۴″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱سبزپوشان آریایی۲۳۱۸۲۳۶۶۱۰۵۶۰۵۷
۲آبی پوشان کاشان۲۳۱۸۲۳۶۶۱۳۵۳۰۵۶
۳نصف جهان۲۳۱۷۳۳۸۷۲۲۶۵۰۵۴
۴ستارگان لنجان۲۳۱۲۹۲۵۴۲۱۳۳۰۴۵
۵پاسارگاد صفاهان اصفهان۲۳۱۳۶۳۴۱۱۸۲۳۰۴۵
۶پتو لاله۲۲۱۱۱۱۰۴۳۳۹۴۰۳۴
۷ستارگان نجف آباد۲۲۹۴۹۳۳۴۱-۱۶۰۳۱
۸نامداران اصفهان۲۳۷۲۱۴۲۹۴۰-۱۱۰۲۳
۹آراد مبارکه۲۳۷۲۱۴۳۰۵۴-۲۴۰۲۳
۱۰پاسارگاد اصفهان۲۳۸۶۹۳۶۴۷-۱۱۰۲۰
۱۱یاران واحد فولاد شهر۲۳۴۰۱۹۲۴۸۱-۵۷۰۱۲
۱۲ماهان طلایی۲۳۱۰۲۲۹۹۱-۸۲۰۳
۱۳پارسه مبارکه۱۲۰۰۱۲۰۳۸-۳۸۰۰
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۱۴″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱ذوب آهن اصفهان۲۴۲۳۱۰۱۲۱۵۱۱۶۰۷۰
۲فولاد مبارکه سپاهان۲۲۲۰۱۱۱۰۱۶۹۵۰۶۱
۳مهرگان اصفهان۲۴۱۸۲۴۶۲۲۸۳۴۰۵۶
۴جاوید کاشان۲۳۱۳۲۸۴۵۳۱۱۴۰۴۱
۵طوفان زرد نصف جهان۲۴۱۲۲۱۰۴۷۴۲۵۰۳۸
۶انقلاب ورزش اصفهان۲۴۱۱۵۸۳۹۳۴۵۰۳۸
۷استقلال سیلک۲۲۱۰۳۹۴۶۴۳۳۰۳۳
۸پادمان یدک۲۴۸۸۸۴۱۴۲۰۳۲
۹آبفا۲۴۹۳۱۲۳۵۶۲-۲۷۰۳۰
۱۰ماهان طاد۲۴۴۲۱۸۲۴۷۶-۵۲۰۱۴
۱۱آینده سازان اصفهان۲۳۳۴۱۶۱۶۶۶-۵۰۰۱۳
۱۲نوژن اصفهان۲۲۳۱۱۸۱۴۶۴-۵۰۰۱۰
۱۳تام اصفهان۲۴۱۰۲۳۵۹۷-۹۲۰۳
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ برتر زیر ۱۳″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱فولاد مبارکه سپاهان۱۹۱۸۰۱۶۵۴۶۱۰۵۴
۲ذوب آهن اصفهان۱۹۱۴۲۳۳۷۱۱۲۶۰۴۴
۳سبز پوشان آریایی۱۹۱۰۲۷۳۴۱۹۱۵۰۳۲
۴جاوید کاشان۱۹۹۴۶۲۶۱۳۱۳۰۳۱
۵آبی پوشان کاشان۱۹۹۴۶۲۱۲۰۱۰۳۱
۶نامداران اصفهان۱۹۸۳۸۲۰۱۷۳۰۲۷
۷انقلاب ورزش اصفهان۱۹۷۶۶۲۰۱۹۱۰۲۷
۸افسر آران و بیدگل۱۹۷۴۸۲۳۲۲۱۰۲۵
۹پاسارگاد شاهین شهر۱۹۶۷۶۱۵۱۸۰۲۵
۱۰آبفا۱۹۶۴۹۲۱۲۹۰۲۲
۱۱طوفان زرد نصف جهان۱۹۶۳۱۰۱۴۲۸-۱۴۰۲۱
۱۲خیبرکاشان۱۸۵۴۹۱۶۲۸-۱۲۰۱۹
۱۳آتیه سازان۱۸۴۲۱۲۱۱۳۷-۲۶۰۱۴
۱۴زیر ۱۳ سال ستارگان لنجان۱۹۰۱۱۸۴۶۲-۵۸۰۱
[vc_infobox style=”style5″ title=”لیگ دسته اول زیر ۱۳″ title_case=”true” align=”text-right”][/vc_infobox]
#تیمبازيهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلکسر امتیازامتياز
۱ کهکشان۱۸۱۲۵۱۴۹۱۵۳۴۰۴۱
۲قهرمانان میلاد نصف جهان۱۸۱۱۴۳۴۱۱۶۲۵۰۳۷
۳ایران مهراهورا۱۸۹۵۴۳۲۱۵۱۷۰۳۲
۴ یاران واحد فولاد شهر۱۸۷۷۴۲۰۲۴۰۲۸
۵ تام اصفهان۱۸۷۶۵۲۱۱۸۳۰۲۷
۶پادمان یدک۱۸۶۳۹۱۴۲۴-۱۰۰۲۱
۷ پتو لاله۱۸۴۷۷۱۴۱۲۲۰۱۹
۸نوژن اصفهان۱۸۵۴۹۳۲۳۷۰۱۹
۹آینده سازان برخوار۱۸۵۴۹۲۲۳۳-۱۱۰۱۹
۱۰شایان مهر لنجان۱۸۱۱۱۶۷۵۸-۵۱۰۴