[لیگ برتر بزرگسالان]

 نام تیمتعداد بازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱پارسه۱۴۹۳۲۳۱۱۶۱۵۳
۲آبی پوشان عقاب۱۴۸۲۴۳۸۲۰۱۸۲۶
۳آذر صنعت گلپایگان۱۴۶۷۱۲۸۱۵۱۳۲۵
۴پدیده صنعت مبارکه۱۴۶۶۲۲۴۱۸۶۲۴
۵پالایشگاه۱۴۶۵۳۲۵۲۱۴۲۳
۶متین مغناطیس۱۴۶۴۴۳۳۱۸۱۵۲۲
۷چرمهین لنجان۱۴۶۴۴۳۷۲۵۱۲۲۲
۸ماهان طاد۱۴۶۴۴۲۴۱۸۶۲۲
۹سپهر فولاد لنجان۱۴۴۵۵۱۸۱۹۱۷
۱۰مهلا گستر ۱۲۳۲۶۱۱۲۰۱۳
۱۱تربیت دیزیچه۱۴۲۶۶۲۱۲۳۱۲
۱۲سلحشور لنجان۱۳۲۴۷۱۲۲۵-۱۳۱۰
۱۳یاوران مهرگز۱۴۳۱۱۰۱۷۴۸-۳۱۱۰
۱۴سایا ورزش۱۳۱۲۱۰۱۳۴۶-۳۳۶

[لیگ دسته اول زیر ۲۰]

ردهنام تیمتعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل امتیاز
۱میلاد مهر۴۳۱۰۱۲۲۱۰۱۰
۲سعادت درچه۴۳۱۰۹۲۷۱۰
۳آبی پوشان شاهین شهر۵۲۲۱۷۵۲۸
۴سرخ پوشان شهرضا۳۲۱۰۱۷۷
۵نوین نویان۴۲۱۱۸۲۶۷
۶شاهین سپهر۳۲۰۱۴۴۰۶
۷ایساتیس۲۱۱۰۱۰۱۴
۸آراد ورزش زاگرس۴۱۱۲۶۷۴
۹پتو لاله۳۱۱۱۲۴۴
۱۰علم و ادب۳۰۱۲۱۶۱
۱۱فولاد ایریک۴۰۰۴۱۹۰
۱۲کیان تام۵۰۰۵۱۱۸-۱۷۰

[لیگ برتر زیر ۱۸]

رتبهنام تیم تعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل امتیاز
۱نشاط آئتین مهرگان۸۶۰۲۲۶۶۲۰۱۸
۲انقلاب ورزش۶۶۰۰۱۵۱۱۴۱۸
۳پادما یدک۷۴۲۱۱۴۵۹۱۴
۴سپاهان نوین ۵۴۰۱۱۰۵۵۱۲
۵ذوب آهن نوین ۸۳۱۴۱۰۱۰۰۱۰
۶آبفا۷۳۱۳۷۱۱۱۰
۷نوژن۶۲۲۲۸۹۸
۸رشد آینده سازان۷۲۱۴۱۵۱۱۴۷
۹میدسپاهان نجف آباد۷۱۱۵۷۱۷-۱۰۴
۱۰ماندگار نقش جهان۷۱۰۶۵۱۷-۱۲۳
۱۱پاسارگاد۴۰۰۴۰۲۵-۲۵۰

[لیگ دسته اول زیر ۱۸]

رتبهنام تیمتعداد بازیبرد مساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱هلال کاشان۶۵۰۱۱۷۳۱۴۱۵
۲ماهان طاد۷۴۳۰۱۹۷۱۲۱۵
۳ضربه آزاد نقش جهان۷۵۰۲۱۳۸۵۱۵
۴افسر آران و بیگل۷۴۲۱۱۶۶۱۰۱۴
۵نصف جهان۶۳۲۱۱۱۸۳۱۱
۶نوین نویان۶۳۱۲۸۵۳۱۰
۷آتیه سازان ۴۲۱۱۸۶۲۷
۸شاهین دژ۴۲۱۱۶۵۱۷
۹آراد ورزش۳۲۰۱۵۵۰۶
۱۰هلال۵۲۰۳۴۱۲۶
۱۱علم و ادب۶۱۱۴۸۱۲-۱۴۴
۱۲تام۷۰۱۶۴۱۴-۱۰۱
۱۳داتیس۵۰۰۵۳۱۰۰
۱۴کیان تام۵۰۰۵۱۲۲-۲۱۰

[لیگ برتر زیر ۱۷]

رتبهنام تیمتعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل امتیاز
۱پادما یدک۷۷۰۰۲۱۰۲۱۲۱
۲سپاهان نوین۷۴۲۱۱۵۳۱۲۱۴
۳انقلاب ورزش۷۴۲۱۱۵۴۱۱۱۴
۴تام۷۴۲۱۱۲۶۶۱۴
۵نشاط آئین مهرگان۷۳۲۲۱۱۱۰۱۱۱
۶نوژن۷۲۳۲۸۵۳۹
۷آینده سازان۷۲۱۴۶۱۲۷
۸آبفا۷۲۱۴۴۱۰۷
۹نویان زنده رود۶۲۰۴۶۱۴۶
۱۰جاوید کاشان ۷۲۰۵۴۱۳۶
۱۱یاوران المهدی۷۲۰۵۷۲۰-۱۳۶
۱۲نامداران۶۰۱۵۶۱۸-۱۲۱

[لیگ دسته اول زیر ۱۷]

رتبه نام تیم تعداد بازیبرد تساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل امتیاز
۱نصف جهان۶۶۰۰۲۸۱۲۷۱۸
۲میلاد برخوار۵۳۱۱۱۰۸۲۱۰
۳پاسارگاد صفاهان۵۳۱۱۶۷۱۰
۴نوین نویان۵۳۰۲۱۲۹۳۹
۵آتیه سازان۳۲۱۰۸۳۵۷
۶قشقایی۳۲۱۰۸۵۳۷
۷سبزپوشان شاهین شهر۶۲۱۳۶۷۷
۸ماهان طاد۴۲۰۲۸۸۰۶
۹رشد آینده ساز مشتاق۴۱۱۲۸۹۴
۱۰پتولاله۶۱۱۴۵۱۰۴
۱۱صبح شیرین۴۱۱۲۵۱۵-۱۰۴
۱۲ژورک۶۱۱۴۶۱۸-۱۲۴
۱۳امید سپاهان نجف آباد ۵۰۱۴۴۱۲۱
۱۴پاسارگاد۲۰۰۲۲۴۰

[لیگ برتر زیر ۱۵]

رتبهنام تیمتعداد بازیبرد تساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
۱پادما یدک۶۶۰۰۱۷۲۱۵۱۸
۲ذوب آهن۶۵۱۰۱۸۲۱۶۱۶
۳طوفان زرد۷۴۲۱۱۴۷۷۱۴
۴انقلاب ورزش۷۳۳۱۱۳۸۵۱۲
۵مهرگان اصفهان ۶۳۲۱۱۳۶۷۱۱
۶نامداران۶۲۲۲۸۱۵۸
۷نوژن۶۲۱۳۶۱۱۷
۸پیشگامان۷۲۱۴۵۱۲۷
۹نصف جهان۶۲۰۴۴۸۶
۱۰تام۷۲۰۵۷۱۵۶
۱۱یاوران المهدی۷۱۱۵۶۱۶-۱۰۴
۱۲ماهان طاد۷۰۱۶۳۱۲۱

[لیگ دسته اول زیر ۱۵]

رتبهنام تیم تعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱پارس۸۵۱۲۲۴۱۰۱۴۱۶
۲سبزپوشان آریایی۴۴۰۰۲۰۴۱۶۱۲
۳افسر آران و بیدگل۵۴۰۱۱۶۶۱۰۱۲
۴ستارگان لنجان۳۲۰۱۸۲۶۶
۵پتو لاله۳۲۰۱۹۵۴۶
۶صفاهان مبارکه۲۱۰۱۱۵۳
۷یاران واحد فولادشهر۳۱۰۲۶۱۲۳
۸آتیه سازان۲۰۱۱۲۳۱
۹تارا فولاد چرمهین۳۰۰۳۳۱۳-۱۰۰
۱۰شاهین دهاقان۳۰۰۳۱۱۳-۱۲۰
۱۱پاسارگاد اصفهان۴۰۰۴۱۱۸-۱۷۰

[لیگ دسته یک زیر ۱۴]

رتبهنام تیم تعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
۱نصف جهان۶۵۰۱۲۹۶۲۳۱۵
۲سبزپوشان آریایی۴۴۰۰۱۳۰۱۳۱۲
۳ستارگان لنجان۵۲۳۰۱۴۵۹۹
۴آبی پوشان کاشان۳۳۰۰۷۱۶۹
۵پاسارگاد صفاهان ۴۲۱۱۳۲۱۷
۶نامداران۶۲۱۳۸۸۰۷
۷پتولاله۳۲۰۱۷۴۳۶
۸یاران واحد فولادشهر۳۱۰۲۳۱۵-۱۲۳
۹پاسارگاد ۲۰۱۱۲۹۱
۱۰پارسه مبارکه۱۰۰۱۰۳۰
۱۱ماهان طلایی۳۰۰۳۱۹۰
۱۲آراد مبارکه۴۰۰۴۳۱۲۰
۱۳ستارگان نجف آباد۴۰۰۴۳۱۹-۱۶۰

[لیگ برتر زیر ۱۴]

رتبهنام تیمتعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
۱ذوب آهن۷۶۱۰۲۵۱۲۴۱۹
۲فولاد مبارکه سپاهان۷۶۰۱۲۵۲۲۳۱۸
۳مهرگان۷۵۲۰۳۰۴۲۶۱۷
۴استقلال سیلک۷۳۲۲۱۹۱۰۹۱۱
۵جاوید کاشان۷۳۱۳۹۱۴۱۱
۶آبفا۶۲۳۱۹۱۰۹
۷پادما یدک۷۱۴۲۱۰۱۱۷
۸ماهان طاد۵۲۱۲۵۱۱۷
۹آینده سازان۷۱۲۴۸۲۰-۱۲۵
۱۰طوفان زرد نصف جهان۵۱۱۳۹۱۵۴
۱۱انقلاب ورزش۵۰۲۳۰۷۲
۱۲تام۳۰۱۲۰۱۳-۱۳۱
۱۳نوژن۷۰۰۷۱۳۲-۳۱۰

[لیگ برتر زیر ۱۳]

رتبهنام تیمتعداد بازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گل امتیاز
۱فولاد مبارکه سپاهان۷۶۰۱۲۲۳۱۹۱۸
۲آبی پوشان کاشان۷۵۱۱۱۲۶۶۱۶
۳ذوب آهن ۶۵۰۱۱۵۳۱۲۱۵
۴سبزپوشان آریایی۶۴۰۲۱۵۶۹۱۲
۵طوفان زرد نصف جهان۶۳۲۱۷۵۲۱۱
۶جاوید کاشان۶۳۱۲۱۱۴۷۱۰
۷پاسارگاد شاهین شهر۶۲۲۲۴۵۸
۸نامداران اصفهان۵۲۱۲۴۳۱۷
۹افسر آران و بیدگل۶۲۱۳۹۹۰۷
۱۰آبفا۷۱۳۳۲۱۳-۱۱۶
۱۱انقلاب ورزش ۶۱۱۴۵۹۴
۱۲آتیه سازان۶۱۰۵۳۱۳-۱۰۳
۱۳خیبر کاشان۵۱۰۴۲۱۳-۱۱۳
۱۴ستارگان لنجان۵۰۰۵۲۲۱-۱۹۰

[لیگ دسته اول زیر ۱۳]

رتبهنام تیم تعداد بازیبردتساویباختگل زده گل خوردهتفاضل گل امتیاز
۱ایران مهر اهورا۸۵۲۱۱۸۲۱۶۱۷
۲یاران واحد فولادشهر۶۳۲۱۸۸۰۱۱
۳نوژن۳۲۰۱۵۴۱۶
۴میلاد نصف جهان ۲۱۱۰۱۰۱۴
۵پادما یدک۵۱۱۳۲۶۴
۶کهکشان۲۰۲۰۰۰۰۲
۷پتو لاله۲۰۱۱۰۱۱
۸شایان مهر لنجان۲۰۱۱۱۴۱
۹تام اصفهان۳۰۱۲۱۴۱
۱۰آینده سازان برخوار۳۰۱۲۲۹۱