هیئت فوتبال استان اصفهان

محمدرضایی در مقام رئیس هیئت فوتبال شاهین شهر و میمه ابقا شد.

به گزارش وب سایت هیئت فوتبال استان اصفهان ، در جریان سفر تیم ارزیاب هیئت فوتبال استان اصفهان به شهرستان شاهین شهر و میمه و توسط جناب آقای رضا دهقان نایب رییس هیئت فوتبال استان اصفهان صورت گرفت:

طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، جناب آقای علی محمدرضایی در مقام رئیس هیئت فوتبال شهرستان شاهین شهر و میمه ابقا شد.

این اقدام و تحویل حکم ریاست هیئت فوتبال شهرستان شاهین شهر در جمع خانواده فوتبال این شهرستان در راستای سیاست های توجه و حمایت ویژه از هیئت های فوتبال شهرستان ها صورت گرفت.