هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار با مسئولین آموزش و پرورش استان اصفهان

نایب رئیس، مشاور عالی رئیس و دبیر واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان در راستای سیاست ساماندهی و مدیریت مدارس فوتبال با مسئولین آموزش و پرورش استان اصفهان دیدار و گفتگو کردند