هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور مدیران هیئت فوتبال اصفهان در باشگاه گیتی پسند

دوشنبه 24 دی آقایان حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال و نجمائی رئیس واحد فوتسال هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور در باشگاه گیتی پسند با مدیران این باشگاه دیدار نمودند در این نشست.در این نشست که عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند و میرحسینی مدیر اجرایی باشگاه حضور داشتند طرفین بر هماهنگیهای بیشتر و برنامه های مدون تر در آینده فوتسال اصفهان به جمع بندی رسیدند