هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هماهنگی با مدیران مدارس فوتبال شهر اصفهان برگزار شد.

جلسه هماهنگی و ساماندهی مدارس فوتبال با حضور مسئولین واحد پایه و جوانان شهرستانها و مدیران مدارس فوتبال شهر اصفهان در محل هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.