هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه بررسی معضلات و مشکلات باشگاه های شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

جلسه بررسی معضلات و مشکلات باشگاه های شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل با حضور امینازاده معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان، حمید رضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان و سایر مسئولین در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.