هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار عوامل اجرایی هیئت فوتبال استان اصفهان با حسن زاهدی پیشکسوت داوری

آقای حمید رضا داد خواه دبیر محترم هیئت فوتبال استان اصفهان؛ استادنظری ؛ آقای بهرامیان و آقای موسی زاده از عوامل اجرایی استان با حضور در منزل آقای حسن زاهدی پیشکسوت داوری از ایشان عیادت کردند.