هیئت فوتبال استان اصفهان

سید اکبر موسوی بمدت دو سال در سمت ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنجان ابقا شد.

طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، سید اکبر موسوی بمدت دو سال در سمت ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنجان ابقا شد