هیئت فوتبال استان اصفهان

احمد صالحی بعنوان رئیس واحد داوران استان اصفهان انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان طی احکامی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان،جناب آقای احمد صالحی بعنوان رئیس واحد داوران هیئت فوتبال و جناب آقای فرهاد خوشنواز بعنوان دبیر واحد داوران هیئت فوتبال منصوب شدند.