هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری ازدیدار دو تیم سوهان محمدسیماقم وگیتی پسنداصفهان درهفته چهارم لیگ برترفوتسال کشور