هیئت فوتبال استان اصفهان

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی

شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیدار ماندن دعا کنیم بیدار شویم

اگر یادتان بود و باران گرفت، دعایی به حال بیابان دل ما هم بکنید

التماس دعا در این شب عزیز