هیئت فوتبال استان اصفهان

محمدی:فولاد مبارکه سپاهان وفولاد خوزستان بعنوان دو الگوی آکادمی فوتبال به AFCمعرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نفل ازسایت رسمى فدراسیون فوتبال اکبر محمدى در این خصوص اظهار داشت:بنده به همراه آقاى محصص رییس محترم کمیته فنى نشست هاى مشترکى به صورت ویدئو کنفرانس با نمایندگان فیفا و AFC در خصوص دو طرح مرتبط با حوزه فوتبال پایه و آکادمى ها داشتیم. نشست اول مرتبط با برنامه انالیز اکوسیستم استعدادیابى فیفا بود که با آقایان روته مولر و استوارت صحبت کردیم. در این طرح لازم است مجموعا ١٣ آکادمى را جهت ارزیابى و بررسى که توسط یک شرکت بلژیکى انجام مى شود به فیفا معرفى کنیم. ۵ آکادمى پسران و ۵ آکادمى دختران همچنین ٣ آکادمى برتر با بهترین کیفیت که یک آکادمى از بخش دختران و دو آکادمى پسران در این قسمت معرفى خواهد شد. در واقع در این بررسى ارزیابى مى شود که نقشه راه موجود در فعالیت و برنامه این آکادمى ها منجر به تحقق نتیجه وخروجى مطلب مى شود یا نه.

رییس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اضافه کرد:طرح دوم مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا است موسوم به طرح توسعه فوتبال جوانان نخبه در اسیا که شاخصه و آیتم هاى متعددى دارد.نحوه فعالیت اکادمى ها ،تجهیزات ،استعدادها ،نیروى انسانى ،کیفیت مربیان ،تیم هاى ملى و موارد دیگر در این بخش بررسى مى شود و ما هم در این بخش ابتدا بر مبناى امکانات سخت افزارى مجموعه اکادمى و مرکز ملى فوتبال همچنین دو باشگاه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان را با ارائه کلیه مستندات و مدارک معرفى کردیم. در نشست مشترک با اقاى لاسلو نماینده AFC به صورت ویدئو کنفرانس ابتدا مدارک سپاهان مورد بررسى و ارزیابى قرار گرفت و در نشست هاى بعدى مدارک و مستندات باشگاه فولاد مورد ارزیابى قرار مى گیرد.  در واقع هدف این است که شرایط و موقعیت فعلى این آکادمى ها به عنوان نمونه بررسى و با الگوهاى استاندارد مطابقت داده شود تا در مسیر رفع نقاط ضعف و استانداردسازى آکادمى هاى فوتبال در کشور اقدام کنیم.