هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری جلسه کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، جلسه کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور حمیدرضا دادخواه دبیرهیئت و اعضای کمیته و همچنین اعضای واحد داوران در محل هیئت فوتبال تشکیل وپیرامون تصویب تقویم و برنامه های ورزشی واحد داوران بحث وتبادل نظر شد و بندهای تقویم مورد به مورد بررسی و با اصلاح بندهایی از آن به تصویب اعضا رسید.