هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه کمیته پایه وجوانان هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان ، جلسه کمیته پایه وجوانان هیئت فوتبال استان اصفهان باحضور حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال و اعضای کمیته و رئیس واحد پایه و جوانان در محل هیئت فوتبال برگزار شد و پیرامون ساماندهی مدارس فوتبال بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید این کمیته نیز در قسمتی از جلسه که مسئول واحد مسابقات حضور داشتندجهت برگزاری مسابقات لیگهای فوتبال پایه و جوانان پیشنهاداتی به مسئول واحد مسابقات دادند که مقرر گردید ایشان بررسی و به کمیته فنی وتوسعه فوتبال جهت تصویب پیشنهاد دهند.