هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری جلسه کمیته فنی و توسعه فوتبال هیئت فوتبال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، جلسه کمیته فنی و توسعه فوتبال با حضور دبیر و مسئول واحد مسابقات در محل هیات فوتبال استان اصفهان با حضور دبیر، مسئول واحد مسابقات و اعضای کمیته فنی برگزار گردید و در خصوص دستورالعمل لیگهای فوتبال استان بحث و تبادل نظر و اصلاحات مورد نیاز انجام شد و جهت تصویب ارسال گردید.