هیئت فوتبال استان اصفهان

رئیس هیئت فوتبال شهرستان اصفهان ابقاء شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، «دکتر جعفر جعفری» به عنوان ریاست هیئت فوتبال شهرستان اصفهان در سمت خودابقا شد.