هیئت فوتبال استان اصفهان

مسئول واحد داوران هیئت فوتبال استان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان، «احمد صالحی» به عنوان مسئول واحد داوران هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.