هیئت فوتبال استان اصفهان

بازدید نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه نقش جهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور درورزشگاه نقش جهان از این مکان بازدید به عمل آوردند.

نقش جهان آخرین محل بازدید نمایندگان AFC در اصفهان بود؛ کاروان کنفدراسیون آسیا شامگاه امروز اصفهان را بهمقصد تهران ترک خواهند کرد.