هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان در شهرستان بهارستان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، علی طاهری رئیسهیات فوتبال استان اصفهان و جعفر جعفری رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان با حضور در بهارستان ازامکانات، زیرساخت های ورزشی و مدارس فوتبال این شهر بازدید کردند.

همچنین با مسئولین ورزش شهر بهارستان دیدار داشتند و با توجه به ظرفیت های خوب این شهر در رشته فوتبال مقررگردید امتیازات خوبی جهت حضور تیم ها در رده های مختلف به این هیات اختصاص یابد.

انتهای پیام/