هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه اعضا کمیته پیشکسوتان هیئت استان با مسئولان هیئت های شهرستانها

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، جلسه کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال استان بامسوؤلان کمیته پیشکسوتان هیئت های فوتبال شهرستان اصفهان ظهر امروز با حضور اعضا کمیته پیشکسوتان هیئتفوتبال استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست از بین نمایندگان و کاندیدها سه نفر جهت عضویت در کمیته پیشکسوتان به نمایندگی از هیئت های فوتبالشهرستان ها انتخاب شدند.

بر همین اساس آقایان ابراهیمی، هارونی و امینیان به عنوان نمایندگان شهرستان ها در کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبالاستان منصوب شدند.