هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست اعضا کمیته امور شهرستانها با ریاست هیئت فوتبال استان

به‌ گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نشست دوره ای اعضا کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان با علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان برگزار شد.
در این نشست علی طاهری ریاست، عضو هیئت رئیسه و اعضا کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان حاضر بودند.
دستور کار این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری کارگروه های تخصصی واحد های مختلف هیات فوتبال استان و هیات فوتبال شهرستان های استان اصفهان بود.