هیئت فوتبال استان اصفهان

سامانه پیامکی هیئت فوتبال استان اصفهان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در ادامه فرایند الکترونیک سازی مدیریت فوتبالسامانه پیامکی هیئت فوتبال مورد بهره برداری قرار گرفت.

این سامانه با سرشماره «۳۰۰۰۷۴۳۶۳» بهره برداری شد.