هیئت فوتبال استان اصفهان

میزبانی شهرستان اصفهان از طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در ادامه مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسال ردههای پایه استان اصفهان، شهرستان اصفهان میزبان استعدادهای شهرستان های اصفهان، برخوار، کاشان و نطنز بود.

در این مرحله در اصفهان، ۱۶ شرکت حاضر بودند.