هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های زیر ۱۷

برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر 17 سال

گروهشماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
اول1----ستارگان آتیه دارجواناستراحت------
اول230/11/1401یک شنبهبرنا نجف آبادآینده سازان مهر14نجف آبادآزادی
دوم304/12/1401پنج شنبهشادمان دوستاننوین تیران14اصفهانشهدای عاشق آباد
دوم401/12/1401دوشنبهشاهین سپهرآرادمهرنقش جهان12اصفهانبابوکان
سوم5--انجام شدطلایی پوشان لنجانایرانیان14زرینشهرگلها چمگردان
سوم6متعاقبا اعلام می گرددیاران واحدفولادشهرایساتیس شاهین شهر------
چهارم702/12/1401سه شنبهطوفان آرناپارسیان13اصفهانبابوکان
چهارم8--انجام شدایران مهراهورا 3 1 ماندگارنقش جهان------

برنامه هفته بیستم و پنجم لیگ دسته اول زیر 17 سال

تاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
23/12/1401سه شنبهقشقاییپتولاله15اصفهانآزادی خوراسگان
22/12/1401دوشنبهسبزپوشان شاهینشهرمیلادبرخوار13.30دولت آبادشهدادولت آباد
24/12/1401چهارشنبهژورکنوین نویان12گز برخوارشهداحبیب آباد
25/12/1401پنج شنبهنصف جهانرشدمشتاق11اصفهانفجر
23/12/1401سه شنبهماهان طادامیدسپاهان نجف آباد16اصفهانفجر

برنامه هفته بیستم و ششم لیگ دسته اول زیر 17 سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
25/12/1401پنج شنبهمیلاد برخوارقشقایی14دولت آبادشهدا دولت آباد
26/12/1401جمعهپتولالهپاسارگادصفاهان16اصفهانفخر
27/12/1401شنبهرشد مشتاقآتیه سازان12اصفهان44توپخانه
26/12/1401جمعهنوین نویانماهان طاد12اصفهان44توپخانه
27/12/1401شنبهامیدسپاهان نجف آبادنصف جهان15نجف آبادآزادی نجف آباد
معوقه28/12/1401یکشنبهقشقایینوین نویاناصفهان

برنامه هفته بیستم و دوم لیگ برتر زیر 17 سال

تاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
26/12/1401جمعهسپاهان نوینآینده سازان16اصفهانآب منطقه ای
23/12/1401سه شنبهنوژنیاوران المهدی12اصفهانآزادی خوراسگان
25/12/1401پنج شنبهجاوید کاشانانقلاب ورزش13.30کاشانفکری
23/12/1401سه شنبهنویان زنده رودتام15اصفهانتختی
24/12/1401چهارشنبهنشاط آیین مهرگانآبفا11اصفهانفجر
25/12/1401پنج شنبهپادما یدکنامداران12اصفهان44توپخانه