هیئت فوتبال استان اصفهان

کمیته انضباطی دستور موقت صادر کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان، حسب گزارشات و شکایات واصله علیه رضا شهبازی مدیر تیم آینده سازان، با صدور دستور موقت نامبرده تا صدور رآی مقتضی از هرگونه فعالیت در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می باشد.