هیئت فوتبال استان اصفهان

رئیس هیئت فوتبال شهرستان فریدونشهر در سمت خود ابقاء شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان ( حمیدرضا رحیمی) ریاست هیئت فوتبال شهرستان فریدونشهر در سمت خود ابقا شد.