۱۶ تیر
واحد روابط عمومی

نظر به اینکه در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه هیئت فوتبال استانها، مجمع عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان در سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان و داوطلبان (آقایان و بانوان) جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.