پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
منطقه 1 : اصفهان – شاهين شهروميمه – برخوار 
منطقه 2 : تيران و كرون – خميني شهر – نجف آباد – فلاورجان – چادگان 
منطقه3 : گلپايگان – بوئين و مياندشت – فريدن- فريدونشهر – خوانسار 
منطقه 4 : مباركه – لنجان – شهرضا – دهاقان – سميرم 
منطقه 5 : نطنز – اردستان – كاشان – آران و بيدگل – نائين – خور و بيابانك

شهرستان ها

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License