یکشنبه 07 آذر 1400

هیئت فوتبال شهرستان مبارکهرئیس هیئت : عباس قاسمی

مسئول امور بانوان : الهام یزدانی

دبیر هیئت : کرمی

شماره تماس : 52412011-031

آدرس : مبارکه ، خیابان ولیعصر ، جنب ورزشگاه 22 بهمن ، ساختمان هيئت فوتبال شهرستان مبارکه

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License