دوشنبه 08 آذر 1400

هیئت فوتبال نطنزرئیس هیئت : مهدی عسگری

مسئول امور بانوان : راضیه آزاد

دبیر هیئت : مصطفی سلمانپور

شماره تماس : 54220056-031

آدرس : نطنز ، میدان تختی – مجموعه ورزشی شهید محمد منوچهری

اینستاگرام رسمی :

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License