دروازه بان ها

دیوید میلییتا
۰۱ دیوید میلییتا دروازه بان
دیوید میلییتا
۰۱ دیوید میلییتا دروازه بان
راسموس لمپرو
۰۸ راسموس لمپرو دروازه بان
راسموس لمپرو
۰۸ راسموس لمپرو دروازه بان

مدافعان

دباسی نیکور
۱۱ دباسی نیکور مدافع
دباسی نیکور
۱۱ دباسی نیکور مدافع

هافبک ها

خوزه وردی
۰۵ خوزه وردی هافبک
خوزه وردی
۰۵ خوزه وردی هافبک
ونوس فردون
۱۱ ونوس فردون هافبک
ونوس فردون
۱۱ ونوس فردون هافبک

مهاجم ها

جورز لپرتو
۰۹ جورز لپرتو مهاجم
جورز لپرتو
۰۹ جورز لپرتو مهاجم
فرناندو گریپ
۱۲ فرناندو گریپ مهاجم
فرناندو گریپ
۱۲ فرناندو گریپ مهاجم