«نتیجه زنده» جام نقش جهان

۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

آریا ماشین فریدونشهر 0-4 آریا صنعت اسپادانا
سیستم 0-4