«نتیجه زنده» جام نقش جهان

۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۰

پارسه اصفهان 0-3 متین مغناطیس