«نتیجه زنده» جام نقش جهان

۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۰

یاوران مهر گز 2-0 آذر صنعت گلپایگان