آخرین اخبار:

بازی های پیش رو

آخرین اخبار

جدول لیگ

تیم برد باخت امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان۱۳ ۲۳ ۰ ۷۰
۲ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۲۳ ۰ ۶۹
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۲۲ ۰ ۶۷
۴ فولاد مبارکه سپاهان۱۳ ۱۸ ۱ ۵۹
۵ پیام زیدی کاشان ۱۸ ۴ ۵۸
۶ ذوب آهن اصفهان ۱۵ ۱۹ ۰ ۵۸
۷ پادما یدک ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۸ سپاهان نوین ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۹ ذوب آهن اصفهان۱۷ ۱۷ ۱ ۵۵
۱۰ فولاد مبارکه سپاهان۱۷ ۱۷ ۰ ۵۴
۱۱ پدیده صنعت مبارکه ۱۵ ۴ ۵۲
۱۲ سپاهان نوین اصفهان ۱۴ ۱۶ ۴ ۵۲
۱۳ ون پارس ۱۶ ۱ ۵۲
۱۴ آتیه سازان اصفهان ۱۵ ۳ ۵۱
۱۵ سپاهان نوین۱۳ ۱۶ ۵ ۵۱
۱۶ سبزپوشان آریایی اول ۱۳ ۱۶ ۲ ۵۱
۱۷ پادما یدک ایرانیان ۱۵ ۵ ۴۹
۱۸ کیان سپهر کاشان۱۳ ۱۵ ۵ ۴۹
۱۹ ذوب آهن نوین ۱۶ ۱۵ ۳ ۴۸
۲۰ ذوب آهن نوین ۱۶ ۵ ۴۸
۲۱ چرمهین لنجان ۱۴ ۸ ۴۶
۲۲ سپاهان نوین ۱۵ ۱۵ ۴ ۴۶
۲۳ آینده سازان اصفهان ۱۶ ۱۴ ۵ ۴۵
۲۴ پادما یدک ایرانیان ۱۳ ۳ ۴۴
۲۵ ماهان طاد ۱۱ ۵ ۴۳
۲۶ کیان تیام ۱۲ ۵ ۴۳
۲۷ سپاهان نوین۱۷ ۱۳ ۴ ۴۳
۲۸ جاوید کاشان ۱۴ ۱۳ ۷ ۴۳
۲۹ مهرگان اصفهان ۱۴ ۱۳ ۸ ۴۲
۳۰ مشعل نجف آباد ۱۷ ۱۲ ۶ ۴۲
۳۱ داتیس ۱۲ ۵ ۴۲
۳۲ تربیت دیزیچه ۱۱ ۱ ۴۱
۳۳ یاوران مهر گز ۱۲ ۳ ۴۱
۳۴ افسر آران و بیدگل۱۳ ۱۲ ۷ ۴۰
۳۵ آبی پوشان کاشان اول ۱۳ ۱۲ ۳ ۴۰
۳۶ آبفا ۱۴ ۱۲ ۸ ۴۰
۳۷ نشاط آیین مهرگان۱۷ ۱۱ ۵ ۳۹
۳۸ ضربه آزاد نقش جهان جوانان ۱۱ ۴ ۳۹
۳۹ سرخ پوشان شهرضا ۱۷ ۱۰ ۵ ۳۹
۴۰ آذر صنعت گلپایگان ۹ ۷ ۳۷
۴۱ صنعت نفت اصفهان ۱۱ ۱۱ ۳۷
۴۲ طلایی پوشان لنجان اول ۱۳ ۱۰ ۳ ۳۷
۴۳ انقلاب ورزش اصفهان ۱۴ ۱۱ ۸ ۳۷
۴۴ سپاهان نوین ۱۰ ۴ ۳۷
۴۵ انقلاب ورزش اصفهان ۱۵ ۱۱ ۶ ۳۶
۴۶ ماهان طاد ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۳۶
۴۷ یزدل کاشان ۲۱ امید ۱۲ ۲ ۳۶
۴۸ یاران اصفهان۱۷ ۱۱ ۹ ۳۵
۴۹ جاوید کاشان ۱۶ ۱۰ ۷ ۳۵
۵۰ آینده سازان اصفهان ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۳۵
۵۱ مهرگان اصفهان۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۴
۵۲ آبفا اصفهان ۱۶ ۹ ۶ ۳۴
۵۳ ماهان متین مغناطیس ۹ ۲ ۳۴
۵۴ آینده سازان۱۷ ۱۰ ۹ ۳۳
۵۵ نوژن اصفهان ۱۵ ۹ ۶ ۳۳
۵۶ ماهان طاد جوانان ۸ ۴ ۳۳
۵۷ مهرگان ۱۰ ۴ ۳۳
۵۸ علم و عمل اسپادانا ۲۱ امید ۱۱ ۲ ۳۳
۵۹ ستارگان لنجان ۸ ۱۰ ۳۲
۶۰ پیشگامان اصفهان ۱۵ ۹ ۷ ۳۲
۶۱ آبفا اصفهان جوانان ۷ ۳ ۳۲
۶۲ پاسارگاد صفاهان ۱۷ ۸ ۶ ۳۲
۶۳ سپهر فولاد لنجان ۸ ۱۱ ۳۱
۶۴ پادمان یدک اول ۱۳ ۹ ۷ ۳۱
۶۵ خانه هنرمندان جوانان ۷ ۴ ۳۱
۶۶ یاوران المهدی ۹ ۷ ۳۱
۶۷ پتو لاله ۱۷ ۸ ۸ ۳۱
۶۸ نامداران ۱۵ ۱۰ ۸ ۳۰
۶۹ آینده سازان اصفهان جوانان ۸ ۷ ۲۹
۷۰ نشاط آیین مهرگان ۱۶ ۹ ۱۱ ۲۹
۷۱ کیان تیام ۸ ۸ ۲۹
۷۲ طلایی پوشان لنجان ۱۷ ۸ ۹ ۲۹
۷۳ ستارگان لنجان۱۳ ۸ ۱۱ ۲۸
۷۴ پتو لاله اول ۱۳ ۸ ۷ ۲۸
۷۵ پادما یدک ۱۵ ۸ ۸ ۲۸
۷۶ یاوران المهدی اول ۱۳ ۸ ۸ ۲۷
۷۷ تام اصفهان ۱۵ ۷ ۸ ۲۷
۷۸ ماهان طاد ۷ ۸ ۲۷
۷۹ نامداران اصفهان۱۳ ۶ ۱۰ ۲۶
۸۰ انقلاب ورزش جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۱ داتیس اصفهان جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۲ سپاهان نوین جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۳ نوژن ۷ ۸ ۲۶
۸۴ سلحشور لنجان ۵ ۱۱ ۲۵
۸۵ آبفا۱۷ ۷ ۱۱ ۲۵
۸۶ انقلاب ورزش اصفهان۱۳ ۷ ۱۳ ۲۵
۸۷ آبفا۱۳ ۶ ۱۰ ۲۵
۸۸ جاوید کاشان جوانان ۷ ۹ ۲۵
۸۹ پارسه ۶ ۱۴ ۲۴
۹۰ نوژن۱۷ ۶ ۱۱ ۲۳
۹۱ آتیه سازان اصفهان جوانان ۶ ۹ ۲۳
۹۲ انقلاب ورزش اصفهان ۱۶ ۷ ۱۲ ۲۳
۹۳ نوژن اصفهان ۱۶ ۷ ۱۳ ۲۳
۹۴ سرخپوشان اصفهان۱۷ ۶ ۱۲ ۲۲
۹۵ شهدای طالخونچه ۵ ۷ ۲۲
۹۶ سبزپوشان شاهین شهر ۱۷ ۶ ۱۳ ۲۲
۹۷ تن ساز همراه ۲۱ امید ۶ ۶ ۲۲
۹۸ انقلاب ورزش۱۷ ۶ ۱۲ ۲۱
۹۹ ماهان نقش جهان ۶ ۴ ۲۱
۱۰۰ اسپادان ۴ ۶ ۲۱
۱۰۱ سبحان تیران ۶ ۸ ۲۱
۱۰۲ نامداران ۱۷ ۶ ۱۴ ۲۱
۱۰۳ آبی پوشان شاهین شهر ۲۱ امید ۶ ۴ ۲۱
۱۰۴ پالایشگاه اصفهان ۶ ۱ ۲۱
۱۰۵ تام اصفهان اول ۱۳ ۴ ۸ ۲۰
۱۰۶ میلاد مهر جوانان ۴ ۸ ۲۰
۱۰۷ نوژن اصفهان ۱۴ ۶ ۱۶ ۲۰
۱۰۸ ضربه آزاد نقش جهان ۱۷ ۴ ۱۰ ۲۰
۱۰۹ آریا ماشین فریدونشهر ۵ ۳ ۲۰
۱۱۰ جهان فولاد آیریک ۵ ۱۷ ۱۹
۱۱۱ ضربه آزاد نقش جهان اول ۱۳ ۶ ۴ ۱۹
۱۱۲ یاوران المهدی ۱۵ ۵ ۱۱ ۱۹
۱۱۳ افسر آران و بیدگل ۱۴ ۵ ۱۵ ۱۹
۱۱۴ ستاره کویر خارا ۵ ۱ ۱۹
۱۱۵ پاسارگاد شاهین شهر۱۳ ۳ ۱۲ ۱۸
۱۱۶ ماهان نوین جوانان ۴ ۱۱ ۱۸
۱۱۷ شهاب افشان اردستان ۶ ۴ ۱۸
۱۱۸ ماهان طاد اصفهان اول ۱۳ ۳ ۸ ۱۷
۱۱۹ آینده سازان ۴ ۱۲ ۱۷
۱۲۰ آتیه سازان۱۳ ۴ ۱۶ ۱۶
۱۲۱ تام نوین ۱۷ ۳ ۱۳ ۱۶
۱۲۲ پاسارگاد اصفهان ۲۱ امید ۵ ۸ ۱۶
۱۲۳ نوین اندیش نجف آباد ۴ ۲ ۱۶
۱۲۴ قهرمانان میلاد نصف جهان اول ۱۳ ۴ ۱۳ ۱۵
۱۲۵ تام اصفهان ۱۴ ۴ ۱۷ ۱۵
۱۲۶ پارسه امید ۴ ۱۴ ۱۵
۱۲۷ نمونه دیزیچه ۵ ۰ ۱۵
۱۲۸ نام آوران یزدانشهر ۵ ۱ ۱۵
۱۲۹ آینده سازان میهن ۵ ۱ ۱۵
۱۳۰ تام۱۷ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۳۱ سپاهان نجف آباد اول ۱۳ ۲ ۹ ۱۴
۱۳۲ یاوران المهدی اصفهان ۱۶ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۳۳ یاران واحد فولادشهر۱۳ ۳ ۱۷ ۱۳
۱۳۴ نوژن اصفهان اول ۱۳ ۴ ۱۴ ۱۳
۱۳۵ سپنتانیکان ۴ ۱ ۱۳
۱۳۶ آتیه سازان ۴ ۱۲ ۱۳
۱۳۷ شاهین سپهر ۴ ۹ ۱۳
۱۳۸ آینده سازان اصفهان۱۳ ۲ ۱۶ ۱۲
۱۳۹ نشاط آیین مهرگان ۱۵ ۳ ۱۳ ۱۲
۱۴۰ اکباتان شاهین شهر ۴ ۲ ۱۲
۱۴۱ آتیه سازان ۲ ۱۳ ۱۲
۱۴۲ بارمان خمینی شهر ۳ ۴ ۱۲
۱۴۳ ایساتیس شاهین شهر ۱۵ ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۴ پیام پرواز ۱۶ ۳ ۱۷ ۱۱
۱۴۵ ایساتیس شاهین شهر ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۶ آراد ورزش زاگرس ۳ ۱۶ ۱۱
۱۴۷ طوفان فریدن ۳ ۲ ۱۰
۱۴۸ پاسارگاد صفاهان ۲۱ امید ۲ ۹ ۸
۱۴۹ بهار طیور زاگرس ۲ ۲ ۷
۱۵۰ بهمن ۱۷ ۱ ۱۸ ۷
۱۵۱ بهمن ۲۱ امید ۲ ۱۰ ۷
۱۵۲ هیئت فوتبال خمینی شهر ۲ ۴ ۶
۱۵۳ پدیده رهنان ۰ ۱۸ ۵
۱۵۴ ستارگان نجف آباد ۱۴ ۱ ۲۲ ۴
۱۵۵ سبحان متین ایرانیان ۱ ۴ ۴
۱۵۶ آریا اسپادانا مبارکه ۱ ۸ ۴
۱۵۷ هیئت فوتبال سمیرم ۱ ۵ ۳
۱۵۸ سوران نوین درخشان رهنان ۱ ۵ ۳
۱۵۹ علم وادب۱۷ ۰ ۱۸ ۲
۱۶۰ پیام پرواز اصفهان ۱۴ ۰ ۲۲ ۲
۱۶۱ مقاومت درچه ۰ ۹ ۱
۱۶۲ مهلا گستر بهارستان ۰ ۰ ۰
۱۶۳ هیأت فوتبال بخش مرکزی ۰ ۰ ۰
۱۶۴ تی ساز همراه اصفهان ۱۵ ۰ ۱۱ ۰
۱۶۵ پتو لاله اصفهان ۱۶ ۰ ۲۲ ۰
۱۶۶ کسری وازیچه ۰ ۶ ۰
۱۶۷ طوفان اوژن ۰ ۰ ۰

برنامه بازی ها

درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

بازیکنان تیم

۳۵۰ +

بازی

۲۵ +

مربی

۹۵ +

بازیکن

۲۶ +

افتخار

گالری تصاویر بازی ها

افتخارات و قهرمانی ها

محصولات برتر