۱۶ دی
واحد روابط عمومی

به گزارش وب سایت هیئت فوتبال استان اصفهان ، طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، جناب آقای مجتبی طغیانی در مقام رئیس هیئت فوتبال شهرستان برخوار ابقاء شد.

۰۹ شهریور
واحد روابط عمومی

رییس جدید هیئت فوتبال استان اصفهان، گفت: هیئت فوتبال اصفهان در طی چند سال گذشته، توانسته ساختار اداری مناسبی پیدا کند که این ساختار باعث شده وضعیت فوتبال اصفهان سر و سامان بگیرد.