۰۱ تیر
مدیر

آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های مربوط به واحد پایه و جوانان لطفا توضیحات و مطالب مراحل صدور مجوز را به دقت مطالعه فرمایید. تمامی مدارک ذکر شده باید توسط متقاضی ارائه گردد تا روند صدور مجوز طی شود. برای تکمیل فرم مشخصات مدیرفنی از فایل word استفاده نموده و پس از تکمیل…