۱۶ دی
واحد روابط عمومی

به گزارش وب سایت هیئت فوتبال استان اصفهان ، طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، جناب آقای مجتبی طغیانی در مقام رئیس هیئت فوتبال شهرستان برخوار ابقاء شد.