۲۲ تیر
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی احکامی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا جدید کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان منصوب شدند. در طی احکامی از سوی ریاست هیئت فوتبال استان، ناصر معینی ( رئیس هیئت فوتبال شهرستان برخوار) و سید امیر صدر…